بیداری اسلامی

آخرین نظرات

۳ مطلب با موضوع «بیداری اسلامی :: عربستان» ثبت شده است


بیداری اسلامی 7نمی توانید پس از سقوط مهره های وابسته ، اصل سیستم و اهرم قدرت را حفظ کنید

نمی توانید سر دیگری را بر این بدن گذارید و سلطه همچنان ادامه داشته باشد 

نمی توانید جریان اصیل انقلاب را با تقویت مالی و رسانه ای به حاشیه برانید

کجایند سردمداران ، مدعیان و مجریان اصول اولیه حقوق بشر؟ زبان در دهانشان سنگینی می کند ؟

کجایند سردمداران ، مدعیان و مجریان اصول اولیه حقوق بشر؟ نوای اعتراض به گوش ها نمی رسد ؟!

کجایند سردمداران دموکراسی ، عواقب حمایت از ظالم و دیکتاتور را نمی بینند ؟شیخ نمر 

مبارز انقلابی عربستان

ما انقلابمان را به تمام جهان صادر می کنیم 

هرکس کلام عدالت را بر زبان جاری کند

توسط شاهزادگان تهدید و اعدام می شود